Co dělat když máme předškoláka

Školní zralost a odklad školní docházky

Fyzická, tělesná zralost a zároveň i zdravotní stav posuzuje většinou dětský lékař. Dítě by mělo odpovídat růstem i fyzickými dispozicemi nárokům na věk šesti let.

Psychická zralost v sobě zahrnuje několik faktorů. Jedním  nich je rozumová vyspělost. Dále by dítě mělo být schopné alespoň částečně ovládat impulzivní jednání a chování, soustředit se na samostatnou práci, podřídit se autoritě a většině.

Sociální zralost - dítě má být schopné trávit delší čas mimo okruh rodiny, má snést oddálení vyplnění svých přání, případně unést i neúspěch. Má zvládat základy sebeobsluhy. 

Hry a cvičení vhodná pro předškoláky

Hra dítěti zprostředkovává poznávání světa, skutečnosti, učí je spolupráci, podřizování pravidlům, respektování ostatních dětí i dospělých, přináší nejen radost z úspěchu, ale učí je i prohrávat, nést neúspěch.

Do režimu dne by měl být pravidelně zařazován čas na společnou hru (rodiče-dítě), stačí denně 15-30 minut. Hry a cvičení předkládáme dítěti nenásilně. Při hraní volíme zpočátku méně náročné formy, pak přecházíme ke složitějšímu, které dále střídáme s méně náročnými - důvodem je předcházení unavě a soustředěnosti dítěte.

1. Cvičení a hry podněcující rozvoj smyslového vnímání

a) Cvičení a hry zaměřené na rozvoj smyslového vnímání, prostorové a pravolevé orientace

 • Vyhledávání určitých předmětů v místnosti - podle barvy, tvaru, materiálu, velikosti atp.. Např. "Řekni co je v místnosti ze dřeva, z látky, ...., co je zelené, červené"
 • Vyhledávání a rozlišování předmětů podle velikosti, barvy, případně tvaru - do krabice od bot nasypeme knoflíky - dítě je rozdělí na velké a malé, nejmenší nebo největší, třídí do skupinek podle barvy, případně tvaru. Lze i u stavebnic - třídíme geometrické tvary, opět i podle barvy, podle různého materiálu - dřevěné, plastové.
 • Skládání stavebnic a mozaiek - z kostek, dřevěných skládaček, obrázkových kostek nebo korálkových či "hřebíkových" mozaiek (zatloukání většinou plastových hřebíčků do otvorů). Dítě zpočátku necháváme tvořit vlastní vzory a kombinace pak jej necháme pracovat podle předem připraveného vzoru, posléze i podle ústního "diktátu" (např. červenou kostku dej vpravo nahoru, pod ní zelenou...).
 • Skládání obrázků ze zápalek nebo špejlí. Skládáme jednoduché obrázky (domeček, vláček...). Můžeme opět postupovat podle vzoru, podle diktátu a samostatně, nebo můžeme předem připravit obrázky, ve kterých bude jedna zápalka chybět a dítě bude mít za úkol ji doplnit. 
 • Skládání rozstříhaných obrázků. Můžeme použít známé obrázky, pohlednice nebo obrázky dítětem vytvořené. Ty rozstříháme zpočátku na menší počet kousků (2-3), posléze na větší počet (6), dítě z nich skládá obrázek, vhodné jsou také puzzle. 
 • Vyhledávání dvojic stejných obrázků. Použijeme různé druhy hry "Pexeso, Černý Petr". Začínáme s vyhledáváním 3 - 6 dvojic, postupně přidáváme.
 • Hledání rozdílů na dvou zdánlivě stejných obrázcích - napřed jednodušších, pak složitějších. Vyhledávání, co se na obrázcích změnilo? Co chybí? Co je navíc?
 • Rozlišování zrcadlových tvarů. Předkládáme dvojice buď dvou stejných obrázků nebo lišících se zrcadlově, dítě přeškrtává odlišné.
 • Rozlišování, co nepatří do řady a je zrcadlově obrácené. Např. v řadě domečků s komínem napravo odlišit domeček s komínem nalevo.
 • Hledání cesty bludištěm - buď klasickým bludištěm nebo typem se "zamotanými" čarami, např. "Kdo chytá rybu?" "Kdo kde bydlí?".
 • Nedokreslené  obrázky. Dítě říká, co na obrázcích chybí, případně je dokreslí.
 • Cvičení prostorové a pravolevé orientace - cvičíme pojmy: nahoře - dole - uprostřed - vpředu - vzadu - uprostřed vpravo - vlevo. Zpočátku opět na předmětech, pak obrázcích, posléze na vlastním těle a těle druhé osoby. 
 • "Kdo dřív uvidí...?" Tuto hru hrajeme nejčastěji na procházce, ve městě i v přírodě. Soutěžíme, kdo dřív uvidí nákladní auto, paní v červeném kabátě, listnatý nebo...
 • Kimova hra. Cvičí opět pozornost, paměť i postřeh. Na stůl položíme několik předmětů. Ukážeme je dětem. Pak předměty zakryjeme a jeden z nich tajně odebereme, po odrkytí dítě hádá, která věc zmizela. 

b) Cvičení a hry zaměřené na rozvoj sluchového vnímání

 • Rytmická cvičení. Předvádíme rytmus, který dítě napodobí - ťukáním tužkou, klepáním prsty, tleskáním, ..hrou na Orfovy nástroje nebo s použitím nádobí. Mezi rytmická cvičení řadíme také tleskání nebo dupání k říkankám a písničkám. 

Back to Top