PLÁN UČIVA 3. ROČNÍK

PLÁN UČIVA 3. ROČNÍK

Vysvětlivky: U - učebnice, PS - pracovní sešit, Č - čítanka, P - psaní, G - geometrie

ČESKÝ JAZYK

září: U 4-12, PS1 2-7, Č 3-18, P1 1-8

říjen: U 13-22, PS 13-16, Č 18-35, P1 9-14

listopad:

prosinec:

leden:

únor:

březen:

duben:

květen:

červen:

 

ANGLICKÝ JAZYK

září:

říjen:

listopad:

prosinec:

leden:

únor:

březen:

duben:

květen:

červen:

 

 

MATEMATIKA

září: U 3-10, PS1 1-10, G: bod, přímka, délka úsečky

říjen: U 11-20, PS1 11-22 G: polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině

listopad:

prosinec:

leden:

únor:

březen:

duben:

květen:

červen:

 

PRVOUKA

září:          Škola U 7-9, PS 5-11

říjen:        Domov U 10-14, PS 12-18

listopad:   Domov, Náš svět

prosinec:   Moje rodina

leden:       Podmínky života

únor:        Podmínky života, Vesmír

březen:     Vesmír, Život v přírodě

duben:     Život v přírodě

květen:    Živočichové, Zdraví

červen:     Zdraví

 

PLÁN UČIVA 4. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

září: U 3-15, PS1 2-12, Č 3-23

říjen: U 16-31, PS 1 13-26, Č 24-42

listopad:

prosinec:

leden:

únor:

březen:

duben:

květen:

červen:

 

ANGLICKÝ JAZYK

září:

říjen:

listopad:

prosinec:

leden:

únor:

březen:

duben:

květen:

červen:

 

MATEMATIKA

září: U 3-35, G: vzájemná poloha přímek

říjen: U 36-67, G: čtverec a obdélník, rýsujeme rovnoběžky a kolmice, pravý úhela pravoúhlý trojúhelník

listopad:

prosinec:

leden:

únor:

březen:

duben:

květen:

červen:

 

PŘÍRODOVĚDA

září: U 4-8, PS 5

říjen: U 8-16, PS 6-8

listopad:

prosinec:

leden:

únor:

březen:

duben:

květen:

červen:

 

VLASTIVĚDA

září:             Orientace v krajině a na mapě. Naše vlast.ČR - demokratický stát.

říjen:            Členění ČR. Poznáváme kraje ČR.

listopad:      Poznáváme kraje ČR. Obyvatelstvo ČR.

prosinec:     Povrch ČR. Řeky, jezera a rybníky ČR.

leden:          Počasí a podnebí. Půda a zemědělství. Průmysl. Doprava v ČR.

únor:            Jak měříme čas a poznáváme dějiny. Nejstarší osídlení naší vlasti. Staří Slované.

březen:        Pověsti o počátcích našich dějin. Velkomoravská říše.

duben:         Počátky českého státu. České království. Karel IV.

květen:        Jan Hus. Nástup Habsburků. Třicetiletá válka.

červen:        Marie Terezie a Josef II.

 

 

 

 

Back to Top