Výuka na PC

Výuka Českého jazyka - slovní duhy, vyjmenovaná slova

LICHNOVSKÝ CHYTROLÍN

Dne 24. 10. 2019 se tři žáci naší školy zúčastnili soutěže LICHNOVSKÝ CHYTROLÍN, kde získali úžasné 3. místo.

PLÁN UČIVA 3. ROČNÍK

PLÁN UČIVA 3. ROČNÍK

Vysvětlivky: U - učebnice, PS - pracovní sešit, Č - čítanka, P - psaní, G - geometrie

ČESKÝ JAZYK

září: U 4-12, PS1 2-7, Č 3-18, P1 1-8

říjen: U 13-22, PS 13-16, Č 18-35, P1 9-14

listopad: U 23-32, PS 17-24, Č 36-53, P1 15-20

prosinec: U 33-42, PS 28-34, Č 54-69, P1 21-26

leden: U 46-53, PS 35-41, Č 70-86, P1 27-32

únor: U 54-63, PS2 3-10, Č 87-104, P2 1-8

březen: U 64-76, PS2 10-20, Č 105-122, P2 9-14

duben: U 77-89, PS2 20-28, Č 123-140, P2 15-20

květen: U 90-102, PS2 29-36, Č 141-158, P2 21-26

červen: U 104-111, PS2 37-41, Č 159-177, P2 27-32

 

ANGLICKÝ JAZYK

září:

říjen:

listopad:

prosinec:

leden:

únor:

březen:

duben:

květen:

červen:

 

 

MATEMATIKA

září: U 3-10, PS1 1-10, G: bod, přímka, délka úsečky

říjen: U 11-20, PS1 11-22 G: polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek v rovině

listopad: U 23-36, PS1 23-36 G: geometrické útvary a obrazce, tělesa

prosinec: U 37-46, PS1 37-46 G: rovina, rovinné útvary, měření a odhadování délek, trojúhelník

leden: U2 3-14, PS2 1-14 G: čtverec, čáry rovné, křivé a lomené, čtyřúhelník, kruh a kružnice

únor: U2 15-23, PS2 15-23, G: kružnice, rýsování kružnice

březen: U2 24-35, PS2 24-35, G: kruh, kružnice, délka úsečky, přenášení úseček

duben: U2 36-44, PS2 36-44, G: porovnávání úseček, střed úsečky

květen: U2 45-54, PS2 45-54, G: konstrukce trojúhelníku, opakování učiva

červen: U2 55-62, PS2 55-62, G: tělesa, opakování učiva

 

PRVOUKA

září:          Škola U 7-9, PS 5-11

říjen:        Domov U 10-14, PS 12-18

listopad:   Domov, Náš svět

prosinec:   Moje rodina

leden:       Podmínky života

únor:        Podmínky života, Vesmír

březen:     Vesmír, Život v přírodě

duben:     Život v přírodě

květen:    Živočichové, Zdraví

červen:     Zdraví

 

PLÁN UČIVA 4. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

září: U 3-15, PS1 2-12, Č 3-23

říjen: U 16-31, PS 1 13-26, Č 24-42

listopad: U 32-46, PS 27-32

prosinec: U 47-58, PS33-40, PS2 26

leden: U 59-73, PS1 36-39, PS2 27-29, 3-6

únor: U 74-86, PS2 7-11

březen: U 87-102, PS2 11-17, 38

duben: U 103-117, PS2 18-22, 31, 32

květen: U 118-133, PS2 33-37, 31

červen:

 

ANGLICKÝ JAZYK

září:

říjen:

listopad:

prosinec:

leden:

únor:

březen:

duben:

květen:

červen:

 

MATEMATIKA

září: U 3-35, G: vzájemná poloha přímek

říjen: U 36-67, G: čtverec a obdélník, rýsujeme rovnoběžky a kolmice, pravý úhela pravoúhlý trojúhelník

listopad: U 70-82, G: kružnice, kruh, rýsujeme trojúhelník

prosinec: U 85-87, G: osa a střed úsečky

leden: U 89-96, G: jednotky délky a hmotnosti, obvod trojúhelníku

únor: U 97-105, G: osová souměrnost, obvod obdélníku

březen: U 116-123, G: obvod čtverce, obdélník a čtverec, rovnoběžník

duben: U 124-129, 111, G: obvod mnohoúhelníku

květen: U 138-141, G: grafický součet a rozdíl úseček

červen: opakování učiva

 

PŘÍRODOVĚDA

září: opakování učiva, Houby U 4-8, PS 5

říjen: Dělení rostlin, Živočichové U 8-16, PS 6-8

listopad: Ekosystém les, Rostlina a živočichové našich lesů

prosinec: Příroda v zimě, Neživá příroda

leden: Minerály a horniny, Vlastnosti látek, Ekosystém pole

únor: Ekosystém louka, rybník potok, řeka, park

březen: Ekosystém okolí lidských obydlí, Vznik a vývoj člověka, Vnitřní stavba člověka

duben: Jsem dobrý cyklista, Rodina, Škola, Soužití lidí

květen: Právo a spravedlnost, Vlastnictví, Základní globální problémy

červen: Globální problémy životního prostředí, opakování učiva

 

VLASTIVĚDA

září:             Orientace v krajině a na mapě. Naše vlast.ČR - demokratický stát.

říjen:            Členění ČR. Poznáváme kraje ČR.

listopad:      Poznáváme kraje ČR. Obyvatelstvo ČR.

prosinec:     Povrch ČR. Řeky, jezera a rybníky ČR.

leden:          Počasí a podnebí. Půda a zemědělství. Průmysl. Doprava v ČR.

únor:            Jak měříme čas a poznáváme dějiny. Nejstarší osídlení naší vlasti. Staří Slované.

březen:        Pověsti o počátcích našich dějin. Velkomoravská říše.

duben:         Počátky českého státu. České království. Karel IV.

květen:        Jan Hus. Nástup Habsburků. Třicetiletá válka.

červen:        Marie Terezie a Josef II.

 

 

 

 

Back to Top