Poslední týden školního roku 2020 / 2021

Ve středu 23. 6. pojedeme s dětmi na školní výlet do Frenštátu pod Radhoštěm na naučnou stezku Beskydské nebe.
Sraz na vlakovém nádraží v Kopřivnici v 7:00.
Návrat na vlakové nádraží v Kopřivnici v 14:23.
Prosíme rodiče, aby si děti dopravili a následně si je i vyzvedli v Kopřivnici na vlakovém nádraží.
Děti si s sebou vezmou: batůžek, pití, svačinu na celý den, pláštěnku, sportovní oblečení, kapesné dle uvážení.

 

 

V úterý 29. 6. jdeme na mysliveckou chatu opékat s myslivci špekáčky. Děti budou mít sportovní oblečení. V tento den končí všechny ročníky v 11:40.

 

Ve středu 30. 6. bude rozdáno vysvědčení.8:30 se všichni společně přesuneme do pohostinství „U Kremlů“, kde si děti pochutnají na zmrzlinovém poháru, na který je již tradičně zve pan starosta. Zde si také své děti v 8:45 můžete vyzvednout.
Do školy se žáci už nebudou vracet.
Oběd ani školní družina již 30. 6. není.


 

Třídní fotografie

Prosíme o zaplacení třídní fotografie.
Cena činí 60 ,- / ks.


 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE, 17. 6. 2021

Ve čtvrtek 17. 6. se koná již tradiční pasování na čtenáře pro děti 1. ročníku. Akce se zahájí v 16:00 na školní zahradě. Za nepříznivého počasí se akce přesouvá do altánku na víceúčelovém hřišti. 


 

Focení tříd - 8. 6. 2021

V úterý 8. 6. proběhne focení tříd od 8:00.


 

Projektový den "Stavění města" - 21. 5. 2021

V pátek 21. 5. se koná
projektový den „ Stavění města“.

Prosíme rodiče, aby dětem dali různé kartonové krabice,
krabičky od čajů, sýrů… všech velikostí.
Můžou být i plastové.

Děti si do školy donesou pouzdro s pastelkami nebo fixy, nůžky a lepidlo.


 

 

Testování žáků ve škole od 3. 5. 2021

Vážení rodiče,
 
od pondělí 3.5.2021 se žáci testují pouze jednou týdně, a to vždy v pondělí.
Pokud nějaký žák nebude v pondělí přítomen, bude následně testován v den příchodu do školy.
Ve čtvrtek bude ranní družina vždy otevřena již v 6 hodin.

 

Projektové dny v družině pro 1. ročník

Informace pro rodiče dětí 1. ročníku

V pondělí 3. 5. nás v odpolední družince
navštíví dobrovolnické centrum Adra,
které si pro nás připravilo program „Cesta jedné
čokolády“.
Program bude probíhat od 13:00 – 14:00.

V pátek 7. 5. nás navštíví pejsci v rámci
canisterapie od 13:00 – 14:00.

V úterý 11. 5. se seznámíme
s metodou muzikoterapie,
která proběhne od 13:00 – 14:30.

Prosím rodiče,
aby si děti vyzvedli mimo určený čas.
Děkuji, Štěpánka Tománková
J


 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Vážení rodiče,

v pondělí 19. 4. 2021 proběhne plánovaná odstávka elektrické energie. Výuka tento den v naší škole proběhne, necháváme na uvážení rodičů, zda děti do školy pošlou. Ráno proběhne testování žáků dle harmonogramu. Školní stravování bude zajištěno. Ve škole bude chladněji, oblečte tedy prosím děti tepleji. 

Děkujeme za pochopení

Mgr. et Mgr. Šárka Chalupová

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Provoz školní družiny - čtvrtek 15. 4.

Ve čtvrtek 15. 4. končí odpolední družina z provozních důvodů v 15:00 hod.

Děkujeme za pochopení.


 

Testování žáků od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

chtěla bych Vás informovat o podmínkách, které musejí být splněny pro znovuotevření školy v pondělí 12. 4. 2021. Vše je připraveno podle platné legislativy a modifikováno na podmínky naší školy.

Při přípravě nutných opatření, podmínek a pravidel jsme vycházeli pouze z toho, co nám umožňuje a nařizuje MŠMT a MZČR.

1)     ZŠ bude otevřena od 7,20 hodin. Testování začne v 7,20. Testována bude celá třída tak, aby výuka mohla začít v 8,00. Testování bude probíhat v šatnách tělocvičny.

2)     Školní družina – v pondělí 12. 4.  2021 nebude ranní družina z důvodu testování. V ostatních dnech bude probíhat od 6,00 hodin do 7,40 hodin. V pondělí a čtvrtek od 7,00 hodin do 7,40 hodin.

Na základě kapacity školy a dodržení nutných bezpečnostních a hygienických opatření jsme schopni otevřít 2 oddělení ŠD pro žáky 1. - 3. ročníku.

Žáci budou ve ŠD v homogenních skupinách, tj. vždy pouze v rámci své třídy.

Ranní družina bude od 6,00 do 7,40 hodin. Odpolední do 16,00 hodin.

V testovací dny (pondělí, čtvrtek) bude ranní družina začínat vždy až od 7,00 hodin.

Testování v dalších dnech po 12. 4. 2021 (pondělí, čtvrtek) vždy na začátku ranní družiny, proto je nezbytně nutné, aby všechny děti ranní družiny byly již v 7,00 hodin přítomny ve škole. Pondělí a čtvrtek.

3)     Ochrana dýchacích cest – pro všechny žáky školy je vyhláškou MZČR stanovena povinnost nosit ve všech prostorách školy řádně nasazenou chirurgickou roušku (vyjma doby konzumace jídla a pití).

I nadále platí doporučení krátkého a intenzivního větrání min. 1x za vyučovací hodinu a

o přestávkách.

4)     Testování žáků bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud žák přijde v den testování do školy později, bude otestován v žákovské šatně, před vstupem do třídy. (rodiče nahlásí předem ředitelce školy nebo třídnímu učiteli pozdní příchod)

Pokud v den testování není dítě ve škole, je otestováno okamžitě po příchodu do školy následující den – žák má povinnost se ráno následující den nahlásit dozoru u vstupu do školy nebo ředitelce školy než půjde do třídy.

Samotestování provádí žáci na základě instrukcí a pod dohledem pověřeného a proškoleného zaměstnance školy a zdravotníka. Naše škola dostala k dispozici testy Sars-CoV 2 (Singclean)- odběr z dutiny nosní.

V případě testování žáků 1. -  3. ročníku a dětí MŠ je umožněna asistence při provádění testu zákonnému zástupci v testovací místnosti za dodržení hygienických a bezpečnostních  opatření (nutný respirátor třídy FFP2 a vyšší)

5)     Testován nemusí být: a) žák, který prodělal onemocnění COVID-19 před méně než 90ti dny – musí to ovšem doložit např. potvrzením od lékaře či zprávou z laboratoře – platí opravdu pouze 90ti denní lhůty.

                                        b) žák s negativním PCR nebo antigenním testem ne starším než 48 hodin – opět nutné doložit potvrzení (ne čestné prohlášení).

       6)   Při neúčasti žáka na prezenční výuce z důvodu nesouhlasu s testováním je potřeba, aby  tento

              nesouhlas projevil zákonný zástupce písemně třídnímu učiteli nebo učitelce MŠ – vyplněná

              žádost o uvolnění z vyučování (na stránkách školy), nebo ústně v místě školy.

              Testování je tedy „dobrovolné“, ale při jeho odmítnutí má škola povinnost nevpustit žáka do

              školy, přičemž nevzniká nárok na distanční vzdělávání a je na domluvě s vyučujícím jakou

              formu podpory případně žákovi nabídne, zákonný zástupce by měl zároveň zajistit probrání

              učiva, které paralelně třída žáka probírá ve škole.

7)     Případná karanténa: v případě pozitivity žáka v 1. testovací den (pondělí) je žák neprodleně odeslán do karanténní místnosti a okamžitě je informován zákonný zástupce, který si žáka musí co nejdříve vyzvednout a odvést domů, poté je třeba kontaktovat svého dětského lékaře a postupovat podle pokynů.

V případě pozitivity žáka nebo učitele při 2. testu (tedy ve čtvrtek) je škole uložena povinnost všechny žáky dané třídy neprodleně odeslat domů (je nám jasné, že toto způsobí všem obrovské komplikace, budeme se snažit všechny rodiče okamžitě kontaktovat a do té doby děti necháme ve třídě, samozřejmě je nevyhodíme někam ven, ale chceme v tomto případě požádat o Vaši součinnost a rychlou reakci,), rodič pak informuje praktického lékaře + ostatní čekají v izolaci na jeho PCR test, pokud tento bude negativní, může se třída další den vrátit k prezenční výuce, v opačném případě vzniká povinnost informovat hygienu (nejdříve povinnost zákonného zástupce informovat školu), škola předá hygieně jmenný seznam žáků a ta nařídí karanténu (týká se všech žáků, se kterými pozitivní přišel do styku poslední 2 dny) – přechod na distanční výuku.

 

Chtěla bych upozornit, že bod 6) a 7) není interní směrnicí školy, nýbrž tato nařízení vycházejí z pokynů MŠMT a zároveň je vše zkonzultováno s pověřencem na GDPR.

 

Všechny nás čeká něco nového, nevyzkoušeného. Budeme se snažit, aby vše proběhlo hladce, bez stresu pro nás všechny, zvláště pro děti. Věřím ve vstřícnost všech zúčastněných a vzájemnou podporu při zvládání této situace. Věřím v důvěru a soudnost nás dospělých, abychom ten opětovný začátek školního vyučování dětem co nejméně znepříjemnili a společně navázali na to, kde jsme skončili.

Všem přeji krásný víkend a těšíme na vás všechny.

 

S pozdravem Šárka Chalupová a kolektiv všech zaměstanců


 

Back to Top